Algemene voorwaarden Rijschool K-Drive

Beste leerling, Hierbij de algemene voorwaarden van Rijschool K-Drive. In de algemene voorwaarden staan de afspraken waaraan Rijschool K-Drive en u als leerling zich dienen te houden.

Rijschool K-Drive = Rijschool K-Drive, de rijschool, de instructeur. De leerling van Rijschool K-Drive = U, de leerling.

ARTIKEL 1

1.1 U krijgt les van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurs certificaat (pasje) en kan dit op verzoek tonen.

1.2 U legt het rij(her)examen of tussentijdse toets in principe af met de auto waarin ook de rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat u het rij(her)examen of tussentijdse toets aflegt in een vervangende lesauto.

1.3 De rijles moet volledig worden benut in het belang van de leerling. Het is niet de bedoeling dat de instructeur zich bezig gaat houden met zaken die niet relevant zijn voor de les, bijvoorbeeld koffiepauze of boodschappen doen.

1.4 Met 1 rijles wordt bedoeld een blok van 50 minuten. Voor en nabespreking horen ook bij de lestijd.

1.5 Rijschool K-Drive heeft ten opzichte van uw aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de les(sen) niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of door een ongeval of door weers en/of verkeersomstandigheden wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Er kan dan een nieuwe afspraak worden gemaakt of indien beschikbaar een vervangende instructeur worden ingezet. U kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

1.7 De rijlessen volgt u altijd in een schone, rookvrije, goed functionerende lesauto.

 

ARTIKEL 2

2.1 Om de rijlessen te volgen dient u 16 jaar en 6 maanden te zijn. U dient tijdens de lessen een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op de afgesproken tijd en plaats klaar te staan voor de rijles. Is de leerling iets te laat dan wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet dan heeft de rijschool het recht om de volledige les door te berekenen. Bent u binnen de 10 minuten toch aanwezig op de afgesproken plaats behoudt de rijschool het recht om de les in te korten met deze wachttijd. Wanneer de instructeur een vertraging heeft van meer dan 5 minuten stelt hij ogenblikkelijk de leerling op de hoogte.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit dient wel minimaal 48 uur van tevoren gemeld te worden anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen. Dit in verband met de voor u gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bv een spoedopname in het ziekenhuis of het overlijden van naaste familie. Geen dringende redenen zijn zaken die u langer van tevoren kan weten en vergeet door te geven zoals een ziekenhuisopname, schoolexamen of vakantie.

2.5 In het kader van de wet op de privacy mag Rijschool K-Drive niet meer vragen naar uw medische of psychische toestand. Het is wel wenselijk dat u uw informatie over uw medische of geestelijke toestand meedeelt aan Rijschool K-Drive.

2.6 Alcohol of drugsgebruik voor of tijdens de rijles is ten strengste verboden. Indien u iets hierover verzwijgt dan heeft Rijschool K-Drive het recht de les(sen) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lestegoeden.

2.7 Bij schade ontstaan door de in 2.6 genoemde zaken heeft Rijschool K-Drive het recht dit op u te verhalen.

2.8 Bij het rijexamen of tussentijdse toets moet je een geldig theoriecertificaat en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

 

ARTIKEL 3

3.1 Betaling van lespakketten dient te gebeuren voorafgaand aan de rijlessen. Dit kan contant bij de instructeur of op de rekening van Rijschool K-Drive. Betaling van losse rijlessen geschieden contant of door middel van een betaalopdracht (Tikkie) na afloop van de rijles bij de instructeur.

3.2 Aanvragen van een examen is alleen mogelijk na betaling van het examengeld.

3.3 Indien er toch een betalingsachterstand ontstaat houdt de rijschool zich aan de volgende procedure: A- Indien er een achterstand in de betaling ontstaat krijgt u eerst een mondelinge waarschuwing.-Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je uiterlijk 7 dagen na de mondelinge waarschuwing een factuur van de achterstand. B- Rijschool K-Drive heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van 20 Euro aan administratiekosten. C- Mocht het voorkomen dat betaling alsnog uitblijft kan er een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten die hier uit voortkomen zijn voor uw rekening.

 

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het rij(her)examen of tussentijdse toets verschijnt, moet de leerling dragen aan de kosten voor het aanvragen van een nieuw rij(her)examen of tussentijdse toets. Het rij(her)examen of tussentijdse toets komt te vervallen en de kosten voor betreffend rij(her)examen of tussentijdse toets kunnen niet door de leerling teruggevorderd worden.

4.2 Mocht het rij(her)examen of tussentijdse toets afgelast worden wegens slechte weersomstandigheden dan hoeft de leerling het nieuwe rij(her)examen niet zelf te betalen.

 

ARTIKEL 5

5.1 Rijschool K-Drive heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als: A- De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool. (Artikel 2.5/ 2.6) B- De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 De leerling heeft ten alle tijden het recht te stoppen met de opleiding, echter reeds vastgelegde data voor rijlessen worden in rekening gebracht. Nog niet gebruikte en/of ingeplande lessen worden terugbetaald minus 20 Euro administratiekosten. Dit geldt niet voor reeds aangevraagde toetsen en/of examens. Deze kunnen niet worden terugbetaald.

ARTIKEL 6

6.1 Rijschool K-drive kan indien nodig aanvullende afspraken maken met de leerling. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd. De algemene voorwaarden blijven ook op de aanvullende afspraken van kracht.

ARTIKEL 7

Indien de leerling gebruik maakt van een lespakket en aan het einde nog niet toe is om het praktijkexamen te doen kan de leerling hier geen gebruik van maken. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. De rijinstructeur bepaalt hoeveel lessen de leerling nog nodig heeft. ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rij(her)examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden gelden de volgende afspraken:

A- Rijschool K-Drive kan normaal gesproken de leerling niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. Dit risico is voor de rijschool.

B- Als de leerling zich in de lesauto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaats vindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

C- Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles of het rij(her)examen onder invloed te zijn van alcohol, medicijnen of drugs die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was kan deze aansprakelijk worden gesteld.

D- Medicatie die de rijvaardigheid kan beïnvloeden is altijd voorzien van een waarschuwingsetiket. Bij twijfel over de gebruikte medicatie doet de leerling navraag bij een arts.

E- Als er twijfel bestaat of een leerling tijdens een rijles en/of rij(her)examen onder invloed is van drank, drugs of medicijnen heeft de instructeur het recht ogenblikkelijk de les te stoppen.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft voor 1 van de andere rijbewijscategorieën. Als de leerling niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld voor boetes en/of schades veroorzaakt aan derden.

 

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 1/2020

Open chat
WhatsApp lijn
Hoi! Kan ik je helpen?? Ik geef je zo snel mogelijk antwoord.